PV 排错

本章介绍持久化存储异常(PV、PVC、StorageClass等)的排错方法。

一般来说,无论 PV 处于什么异常状态,都可以执行 kubectl describe pv/pvc <pod-name> 命令来查看当前 PV 的事件。这些事件通常都会有助于排查 PV 或 PVC 发生的问题。

kubectl get pv
kubectl get pvc
kubectl get sc

kubectl describe pv <pv-name>
kubectl describe pvc <pvc-name>
kubectl describe sc <storage-class-name>

最后更新于